У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 27. децембра 2009. године, усвојен је следећи

СТАТУТ УДРУЖЕЊА »АТЕИСТИ СРБИЈЕ«

Члан 1.
Удружење »АТЕИСТИ СРБИЈЕ« (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино, нестраначко и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области права на слободу мишљења и световност (секуларизам) у јавном животу.

Члан 2.
Циљеви Удружења су: промоција атеизма и права на слободу јавног заговарања секуларизма, едукација грађана и младих о научним чињеницама атеистичког погледа на свет, организовање активности за подршку особама у доношењу одлуке о промени личног погледа на свет, залагање за примену Устава Србије у домену њеног секуларног одређења и јасно дефинисање законских механизама одвајања цркава и верских заједница од државе у јавном животу и институцијама.

Члан 3.
Ради остваривања циљева Удружење нарочито:
1. Прати примену Устава Србије у институцијама и јавној сфери у домену секуларизма.
2. Организује стручне скупове и едукативне радионице самостално или у сарадњи са другим организацијама у области права на слободу мишљења, атеизма и секуларизма.
3. Сарађује са сличним организацијама у Србији, региону и свету, научним установама и универзитетима који се баве научним погледом на свет, атеизмом и правом на слободу мишљења.
4. Објављује јавна саопштења у домену прекорачења Устава Србије као секуларне државе у институцијама и у јавној сфери, посебно у области медија, школства и здравства.
5. Објављује публикације и друге штампане материјале који се односе на секуларизам, атеизам и научни поглед на свет.
6. Организује подршку и помоћ особама које имају атеистички поглед на свет али су мимо своје воље евидентиране у званичним документима верских заједница и цркава, како би оствариле своје право на слободу мишљења.
7. Залаже се за право на различитост у мишљењу и деловању, за ненасиље, толеранцију и поштовање индивидуалних верских слобода сваког грађанина;
8. Јавно изражава потребе и интересе атеиста Србије;
9. Залаже се за систем вредности у којем су живот и слобода цивилизацијске тековине које као неприкосновене и неотуђиве припадају сваком појединцу;
10. Залаже за развој људских права;
11. Залазе се за демократске друштвене односе и развој грађанског друштва;
12. Залаже се за борбу против свих облика доминације, насиља и репресије;

Члан 4.
Назив Удружења је: Удружење »АТЕИСТИ СРБИЈЕ«.
Назив Удружења на енглеском језику је: Association »ATHEISTS OF SERBIA«.
Скраћени назив Удружења је “А.С.”
Удружење има седиште у Новом Саду, ул. Војвођанских бригада 18
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Удружење има печат округлог облика на којем је у горњој половини исписано: Удружење »АТЕИСТИ СРБИЈЕ«, у доњој половини: Association »ATHEISTS OF SERBIA« а у средини се налази атеистички лого (ateistički logo)

Члан 5.
Члан Удружења може бити свако физичко лице које прихвата циљеве Удружења и Статут.
Управни одбор може прописати начин подношења пријаве за учлањење и формулар пријаве у складу са Статутом Удружења.
Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 6.
Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве.
Члан може иступити из чланства достављањем Удружењу писане и потписане изјаве о иступању.
За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због грубог кршења одредаба овог Статута и активности супротне основним циљевима Удружења или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина, на образложени предлог Управног одбора.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу пре доношења одлуке о престанку чланства.

Члан 7.
Пунолетни члан Удружења има право да:
1. равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
2. непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
3. бира и буде биран у органе Удружења;
4. буде благовремено и потпуно информисан о раду и активностима Удружења.

Малолетни члан удружења има права из тач. 1. и 4. става 1. овог члана. Малолетни члан са навршених 14 година може присуствовати седници Скупштине и учествовати у расправи, али нема право гласа.

Члан је дужан да:
1. доприноси остваривању циљева Удружења;
2. учествује, у складу са интересовањем, у активностима Удружења;
3. плаћа чланарину, осим малолетних чланова;
4. обавља друге послове које му повери Управни одбор у складу са Статутом и циљевима Удружења.

Члан 8.
Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.
Управни одбор може оснивати (и укидати) секције, филијале и друга помоћна тела и пренети на њих поједине послове из оквира својих овлашћења.

Члан 9.
Скупштину Удружења чине сви пунолетни чланови који се изјасне у тренутку учлањавања да ли желе да буду и чланови Скупштине.
Овај статус се може променити захтевом упућеном Управном одбору при чему се одлука о томе мора донети у року од седам дана.
Скупштина се редовно састаје једном годишње.
Ванредна седница Скупштине може се заказати на образложени предлог Управног или Надзорног одбора председнику Управног одбора, као и на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине.
Иницијатива се подноси Управном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива председник Управног одбора, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда бар две недеље унапред.
Седницом председава лице које буде, јавним гласањем, изабрано на почетку седнице.

Скупштина:
1. доноси план и програм рада;
2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
3. усваја друге опште акте Удружења;
4. бира и разрешава чланове Управног одбора;
5. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
6. разматра и усваја финансијски план и извештај;
7. одлучује о висини чланарине за следећу годину;
8. одлучује о статусним променама удружења.

Скупштина одлучује већином гласова присутних чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, које се односе на циљеве удружења и надлежност органа, статусним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.
У случају да измена Устава, закона или подзаконских аката Републике Србије изискује промену Статута, као и у било којем случају у којем је рад Удружења онемогућен у периоду дужем од шест месеци,
Скупштина може променити Статут или донети другу одлуку којом се поново омогућује рад Удружења, већином гласова присутних чланова Скупштине.

Члан 10.
Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има пет чланова, које бира и опозива Скупштина, на предлог присутних чланова.
У Управни одбор се сматрају изабрани пет кандидата који добију највећи број гласова присутних чланова.
Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.

Члан 11.
Председник Управног одбора заступа Удружење у унутрашњем и спољном правном промету и има права и дужности финансијског налогодавца уз ограничења наведена у члану 12. став 9).
Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.

Члан 12.
Управни одбор:
1. руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
2. организује редовно обављање делатности Удружења;
3. поверава посебне послове појединим члановима;
4. доноси финансијске одлуке;
5. одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање пет чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
6. одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
7. одлучује о другим питањима за која нису, законом или овим статутом, овлашћени други органи Удружења.
8. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина чланова, а одлуке доноси већином гласова свих чланова.
9. За отуђење или оптерећење непокретности и/или закључење послова чија вредност прелази 50 000 динара потребна је сагласност свих чланова Управног одбора или одлука Скупштине друштва.

Члан 13.
Надзорни одбор контролише рад и финансијско пословање Удружења и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Управни одбор.
Надзорни одбор има три члана које бира Скупштина. Надзорни одбор из реда својих чланова бира председника Надзорног одбора.
Мандат чланова надзорног одбора траје четири године и они могу бити поново бирани.
Надзорни одбор подноси извештај о раду и финансијском пословању Удружења на свакој седници Скупштине.
Нико не може бити биран на три узастопна мандата у органима Удружења.

Члан 14.
Рад Удружења је јаван.
Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.

Члан 15.
Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са другим удружењима и организацијама у земљи и иностранству.
Удружење може приступити међународним атеистичким удружењима, о чему одлуку доноси Скупштина.

Члан 16.
Удружење прибавља средства од чланарине, добровољних прилога, донација и поклона, финансијских субвенција, конкурисањем за пројекте државних органа и на други законом дозвољен начин.

Члан 17.
Удружење прибавља средства продајом публикација односно обавља привредну делатност: 22110 – издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација.
Удужење може почети са непосредним обављањем ове делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Члан 18.
Удружење може прибављати средстава и од котизације за семинаре и друге облике образовања, као и других облика сродних привредних делатности које удружење обавља.
Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева удружења, укључујући и трошкове редовног рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Члан 19.
Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, као и у другим случајевима предвиђеним законом.

Члан 20.
У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Институт за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад.

Члан 21.
На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Председавајући оснивачке скупштине Удружења,
Андрија Шрек

Учесници оснивачке скупштине Удружења:
Предраг Стојадиновић
Владимир Миловановић
Владо Петровић
Марин Глиго
Јованка Златковић
Ивица Јовановић
Тамара Калитерна
Андреа Шипка
Урош Косановић
Невена Негојевић
Илија Петронијевић
Петар Петровић
Синиша Обренић
Бобан Дашић
Андрија Шрек
Стефан Катић
Сава Помар


Comments are closed.