Na osnovu člana 12. Zakona o udruženjima ( “Službeni glasnik RS” broj 51/2009 i 99/ 2011) Skupština Udruženja “Ateisti Srbije”, na sednici održanoj u Zaječaru dana 18.07.2017. godine, donela je

STATUT UDRUŽENJA “ATEISTI SRBIJE”

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Udruženje »ATEISTI SRBIJE« (u daljem tekstu: Udruženje) je dobrovoljno, nevladino, nestranačko, humanitarno i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti prava na slobodu mišljenja i svetovnost (sekularnost) u javnom životu.

II NAZIV, SEDIŠTE I PODRUČJE DELOVANJA

Član 2.

Naziv Udruženja je: Удружење “АТЕИСТИ СРБИЈЕ”.
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Association »THE ATHEISTS OF SERBIA«.
Skraćeni naziv Udruženja je: “A.S.”.

Član 3.

Sedište Udruženja je u Zaječaru, Crnotravska 4.
Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 4.

Udruženje zastupa i predstavlja predsednik Upravnog odbora u unutrašnjem i spoljnom pravnom prometu.
Predsednik Upravnog odbora ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca uz ograničenja navedena u članu 18. stav 1. tačka 16.).

Član 5.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Удружење “АТЕИСТИ СРБИЈЕ”, u donjoj polovini: Association »THE ATHEISTS OF SERBIA« a u sredini se nalazi ateistički logo:
ateistički logo.

III CILJEVI, ZADACI I NAČIN NJIHOVOG OSTVARIVANJA

Član 6.

Ciljevi Udruženja su:
● promocija ateizma i prava na slobodu javnog zagovaranja sekularnosti,
● edukacija građana i mladih o naučnim činjenicama ateističkog pogleda na svet,
● organizovanje aktivnosti za podršku osobama u donošenju odluke o promeni ličnog pogleda na svet,
● jačanje tolerancije i humanizma među pripadnicima društ. grupa, odnosno unutar društva u celini
● zalaganje za primenu Ustava Srbije u domenu njegovog sekularnog određenja i jasno definisanje zakonskih mehanizama apsolutnog odvajanja crkava i verskih zajednica od države u javnom životu i institucijama.

Član 7.

Radi ostvarivanja ciljeva Udruženje naročito:
1. Prati primenu Ustava Srbije u institucijama i javnoj sferi u domenu sekularnosti.
2. Organizuje stručne skupove i edukativne radionice samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama u oblastima prava na slobodu mišljenja, ateizma i sekularnosti.
3. Sarađuje sa sličnim organizacijama u Srbiji, regionu i svetu, naučnim ustanovama i univerzitetima koji se bave naučnim pogledom na svet, ateizmom, sekularnošću i pravom na slobodu mišljenja.
4. Objavljuje javna saopštenja u domenu prekoračenja Ustava Srbije kao sekularne države u institucijama i u javnoj sferi, posebno u oblasti medija, školstva i zdravstva.
5. Objavljuje publikacije i druge štampane materijale koji se odnose na sekularnost, ateizam i naučni pogled na svet.
6. Organizuje podršku i pomoć osobama koje nisu religiozne ali koje su mimo svoje volje evidentirane u zvaničnim dokumentima verskih zajednica i crkava, kako bi ostvarile svoje pravo na slobodu mišljenja.
7. Zalaže se za pravo na različitost u mišljenju i delovanju, za nenasilje, toleranciju i poštovanje individualnih verskih sloboda svakog građanina;
8. Javno izražava potrebe i interese ateista Srbije;
9. Zalaže se za sistem vrednosti u kojem su život i sloboda civilizacijske tekovine koje kao neprikosnovene i neotuđive pripadaju svakom pojedincu;
10. Zalaže za razvoj ljudskih prava;
11. Zalaže se za demokratske društvene odnose i razvoj građanskog društva;
12. Zalaže se za borbu protiv svih oblika dominacije, nasilja i represije;

IV ČLANSTVO

Redovni članovi

Član 8.

Član Udruženja može biti svako fizičko lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut Udruženja.
Zahtev za članstvo u Udruženju se podnosi potpisivanjem pristupnice na obrascu koji propisuje Upravni odbor.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor i o tome obaveštava podnosioca prijave.
Član se smatra automatski primljenim ako ne dobije odgovor od Upravnog odbora u roku od mesec dana od podnošenja prijave.

Članstvo u Udruženju prestaje:
● istupanjem
● smrću člana
● isključenjem zbog neispunjavanja obaveza
● ako delatnost člana šteti ugledu Udruženja,
● prestankom rada udruženja.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor i o tome bez odlaganja obaveštava isključenog člana.
Član čija je članarina istekla se automatski smatra isključenim iz Udruženja, ako u roku od mesec dana ne ispuni obavezu uplaćivanja članarine.

Maloletni članovi

Član 9.

Maloletno lice sa navršenih 14 godina života može se učlaniti u Udruženje uz prilaganje overene izjave njegovog zakonskog zastupnika o davanju saglasnosti.
Za lice mlađe od 14 godina iz stava 1. ovog člana prijavu podnosi njegov zakonski zastupnik.
Za istupanje maloletnog člana nije potrebna saglasnost zakonskog zastupnika.

Počasni članovi

Član 10.

Udruženje ima i počasne članove koje bira Upravni odbor na predlog barem 3 člana Udruženja uz pristanak predloženog.
Počasni član Udruženja se bira iz reda istaknutih stručnjaka iz različitih oblasti, koji mogu da doprinesu radu i razvoju Udruženja.
Počasno članstvo prestaje smrću, isključenjem, istupanjem ili ako delatnost počasnog člana šteti ugledu Udruženja.

Prava i obaveze članova

Član 11.

Punoletni član Udruženja ima pravo da:
1. Ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2. Bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.
3. Učestvuje u odlučivanju na Skupštini;
4. Bude biran u organe Udruženja ukoliko je član Udruženja minimum dve godine.

Maloletni član Udruženja ima prava iz tačke 1. i tačke 2.. stava 1. ovog člana.
Maloletni član Udruženja može prisustvovati sednici Skupštine i učestvovati u raspravi, ali nema pravo glasa.

Član Udruženja je dužan da:
1. Aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2. Redovno plaća članarinu;
3. Poštuje Pravilnik o radu Udruženja;
4. Čuva ugled Udruženja;
5. Obavlja druge poslove koje mu povere organi Udruženja.

Počasni i maloletni članovi Udruženja ne moraju da plaćaju članarinu.

Članarina

Član 12.

Svi članovi su dužni da plaćaju godišnju članarinu.
Način uplaćivanja članarine se određuje Pravilnikom o radu.

V ORGANI UDRUŽENJA

Član 13.

Organi Udruženja su:
1. Skupština Udruženja;
2. Upravni odbor;
3. Nadzorni odbor.

Skupština Udruženja

Član 14.

Skupština je najviši organ Udruženja i čine je svi punoletni članovi Udruženja.
Sednice Skupštine Udruženja održavaju se najmanje jednom godišnje.
Sednicu skupštine saziva predsednik Upravnog odbora na svoju inicijativu, prema potrebi i prema programu rada, ili na obrazloženi predlog Upravnog odbora Udruženja, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva.
Sednice Skupštine Udruženja su javne.
Na Skupštini se odlučuje prostom većinom glasova prisutnih članova, ako ovim Statutom za donošenje pojedinih odluka nije drugačije odredjeno.
Opravdano odsutni članovi mogu, potpisanim ovlašćenjem, da delegiraju svoj glas bilo kom punoletnom članu Udruženja. Ovlaštenje sadrži potpisanu pismenu izjavu i fotokopiju lične karte.
Član može da zastupa najviše dva opravdano odsutna člana, ukoliko ima njihovo ovlašćenje.
Glasanje na zasedanju Skupštine je javno, ukoliko se ne odluči drugačije.
Sednicom predsedava lice koje bude, javnim glasanjem, izabrano na početku sednice.

Član 15.

Skupština Udruženja:

1. donosi plan i program rada;
2. usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3. usvaja druge opšte akte Udruženja;
4. razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj o njegovom izvršenju;
5. razmatra i usvaja godišnji izveštaj o radu Upravnog odbora;
6. razmatra i usvaja godišnji izveštaj Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
7. bira i razrešava članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora;
8. odlučuje o visini članarine za sledeću godinu;
9. odlučuje o statusnim promenama udruženja.
10. daje smernice za rad organa Udruženja;
11. odlučuje o pristupanju međunarodnim organizacijama;
12. odlučuje o osnivanju i ukidanju podružnica Udruženja;
13. odlučuje o prestanku rada Udruženja.

Član 16.

Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, koje se odnose na ciljeve udruženja i nadležnost organa, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
U slučaju da izmena Ustava, zakona ili podzakonskih akata Republike Srbije iziskuje promenu Statuta, kao i u bilo kojem slučaju u kojem je rad Udruženja onemogućen u periodu dužem od šest meseci, Skupština može promeniti Statut ili doneti drugu odluku kojom se ponovo omogućuje rad Udruženja, većinom glasova prisutnih članova Skupštine.

Upravni odbor Udruženja

Član 17.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima 7 članova, koje bira i razrešava Skupština.
U Upravni odbor može biti biran član koji je prisutan u Udruženju minimum dve godine.
Mandat predsednika, potpredsednika i članova Upravnog odbora traje četiri godine i ista lica mogu biti ponovo birana na ovu funkciju.

Član 18.

Članovi Upravnog odbora biraju predsednika i potpredsednike Upravnog odbora.
Upravni odbor može imati maksimalno 6 potpredsednika.
Predsednik Upravnog odbora je pravni zastupnik Udruženja.
Predsednika Upravnog odbora u slučaju njegove sprečenosti ili odsutnosti zamenjuje jedan od potpredsednika Upravnog odbora.

Član 19.

Upravni odbor:

1. bira predsednika UO i potpredsednike UO
2. izvršava odluke i zaključke Skupštine Udruženja;
3. rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
4. odlučuje o prijemu u članstvo i o prestanku članstva po utvrđenim kriterijumima
5. organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
6. poverava posebne poslove pojedinim članovima;
7. donosi finansijske odluke;
8. odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje dve trećine članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
9. odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
10. podnosi Skupštini godišnji izveštaj o radu Udruženja i o svom radu;
11. donosi opšte akte Udruženja ako njihovo donošenje nije u nadležnosti Skupštine;
12. koordiniše i kontroliše rad podružnica Udruženja;
13. imenuje i razrešava sekretara i blagajnika Udruženja;
14. odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja.
15. osniva i ukida sekcije, filijale i druga pomoćna tela i preneti na njih pojedine poslove iz okvira svojih ovlašćenja.
16. Za otuđenje ili opterećenje nepokretnosti i/ili zaključenje poslova čija vrednost prelazi 50 000 dinara potrebna je saglasnost svih članova Upravnog odbora ili odluka Skupštine društva.

Član 20.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova svih članova Upravnog odbora.
U slučaju nerešenog glasanja odlučujući je glas predsednika Upravnog odbora.

Nadzorni odbor Udruženja

Član 21.

Nadzorni odbor prati i kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i rad organa upravljanja Udruženja i drugih organa Udruženja i o uočenim nepravilnostima bez odlaganja obaveštava Upravni odbor i Skupštinu.
Nadzorni odbor ima tri člana, koje bira i razrešava Skupština.
Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsednika Nadzornog odbora.
Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine i ista lica mogu biti ponovo birana na ovu funkciju.
Nadzorni odbor odlučuje većinom glasova.
U slučaju nerešenog glasanja odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj o radu i finansijskom poslovanju Udruženja na svakoj sednici Skupštine.

VI MATERIJALNO – FINANSIJSKO POSLOVANJE

Član 22.

Materijalno-finansijsko poslovanje Udruženja obavlja se prema važećim propisima o finansijskom poslovanju.

Član 23.

Sredstva Udruženja se mogu pribavljati od članarine, dobrovoljnih priloga, pomoći, poklona, donacija, sponzorstva, finansijskih subvencija, zaveštanja fizičkih i pravnih lica, konkurisanjem za projekte državnih organa i ostalih izvora u skladu sa Zakonom.

Član 24.

Udruženje pribavlja sredstva prodajom publikacija odnosno obavlja privrednu delatnost: 58.1 – izdavanje knjiga, časopisa i druge izdavačke delatnosti.
Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja, kao i drugih oblika srodnih privrednih delatnosti koje udruženje obavlja.
Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Član 25.

Sredstva Udruženja koriste se u skladu sa planom i programom rada, finansijskim planom i ciljevima Udruženja a u skladu sa propisima.

Član 26.

Nalogodavac za izvršenje finansijskog plana Udruženja je predsednik Upravnog odbora Udruženja.

VIII PRAVILNIK O RADU

Član 27.

Upravni odbor donosi pravilnik o radu kojim se utvrđuju detalji delatnosti Udruženja koji nisu definisani Statutom.
Pravilnikom se utvrđuju i odnosi članova prema javnosti, kao i međusobni odnosi članova Udruženja i drugo.
Upravni odbor prati primenu pravilnika i izriče disciplinske mere za njegovo nepoštovanje.

Član 28.

Zbog nepoštovanja pravilnika može se izreći jedna od sledećih mera:
1) opomena;
2) privremeno isključenje iz Udruženja;
3) trajno isključenje iz Udruženja.

Član 29.

Protiv odluke Upravnog odbora može se podneti prigovor u roku od 8 dana od dana dostavljanja odluke.
Odluka Upravnog odbora po prigovoru je konačna.

IX. PODRUŽNICE

Član 30.

U cilju veće efikasnosti u radu Udruženje može formirati svoje podružnice.
Odluku o formiranju podružnice donosi Skupština Udruženja.
Delovi udruženja (sekcije, grupe, klubovi, ogranci, podružnice i dr.) nemaju status pravnog lica.

Član 31.

Podružnicom rukovodi Koordinacioni odbor od tri člana koje imenuje Skupština Udruženja.
Mandat članova Koordinacionog odbora je dve godine sa mogućnošću ponovnog izbora.
Članovi Koordinacionog odbora podružnice iz svojih redova biraju predsednika Koordinacionog odbora.
Koordinacioni odbor odlučuje većinom glasova.
U slučaju nerešenog glasanja odlučujući je glas predsednika Koordinacionog odbora.

Član 32.

Koordinacioni odbor:

1. donosi program rada i finansijski plan podružnice u skladu sa programom rada Udruženja i uz saglasnost Upravnog odbora Udruženja;
2. organizuje rad podružnice;
3. izvršava odluke Skupštine i Upravnog odbora koje se odnose na rad podružnice;
4. odlučuje o sredstvima kojima raspolaže podružnica;
5. podnosi izveštaj o radu podružnice;
6. podnosi finansijski izveštaj podružnice.

Član 33.

Članovi Udruženja mogu osnovati klub za potrebe podružnica. Podružnice mogu obavljati svoje aktivnosti u okviru klubova.
Koordinacioni odbor podružnice definiše pravilnik i aktivnosti koje sprovodi u okviru kluba, u skladu sa Stautom udruženja.
Koordinacioni odbor podružnice je odgovoran za rad kluba.

X JAVNOST RADA

Član 34.

Rad Udruženja je javan.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

XI. SARADNJA SA DRUGIM ORGANIZACIJAMA

Član 35.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti medjunarodnim organizacijama koje su osnovane radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, o čemu odluku donosi Upravni odbor.
Pristupanje medjunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana u skladu sa zakonom.

XII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36.

O izmenama i dopunama Statuta odlučuje Skupština dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.
Inicijative za izmene i dopune Statuta može pokrenuti Upravni odbor ili najmanje dve trećine članova Udruženja.
Ukoliko inicijativu za izmene i dopune Statuta pokreću članovi, predlog se dostavlja Upravnom odboru u pismenoj formi sa obrazloženjem.
Upravni odbor je dužan da inicijativu dostavi Skupštini za prvo naredno redovno zasedanje najmanje mesec dana pre tog zasedanja.
Izmene i dopune Statuta dostavljanju se u roku od 15 dana od dana usvajanja državnom organu nadležnom za upis Udruženja u Registar, sa zapisnikom sa sednice na kojoj su usvojene.

Član 37.

Udruženje prestaje sa radom na osnovu odluke Skupštine, kada se ostvare ciljevi Udruženja ili prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom.
Odluka Skupštine iz stava 1. ovog člana donosi se dvotrećinskom većinom glasova prisutnih članova.
U slučaju prestanka rada Udruženja preostala imovina Udruženja prelazi u svojinu Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad.

Član 38.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Član 39.

Ovaj Statut je usvojen i objavljen na sednici Skupštine Udruženja dana 18.07.2017. godine, a stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Član 40.

Stupanjem na snagu ovog statuta, prestaje da važi Statut Udruženja “Ateisti Srbije”, broj 8418/2014 od 02.11.2014.

Predsedavajući Skupštine Udruženja
Ivan Marković


Comments are closed.