ZAPISNIK 2011

Druga redovna Skupština Udruženja “Ateisti Srbije” održana je 16. aprila 2011. godine u Beogradu, u ul. Vuka Karadžića. Skupštinu je, na osnovu člana 9. stava 6. Statuta, sazvao predsednik Upravnog odbora Andrija Šrek. Za predsedavajućeg Skupštine izabran je Andrija Šrek, a za zapisničara Milena Burgić.

Predložen je i usvojen sledeći dnevni red:
1. Potvrda članstva
2. Podnošenje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja
3. Podnošenje i usvajanje izveštaja o radu Udruženja u proteklih godinu dana
4. Podnošenje i usvajanje plana i programa rada u narednih godinu dana
5. Izmene i dopune Statuta Udruženja
6. Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora
7. Formiranje lokalnih filijala Udruženja
8. Povezivanje i saradnja sa drugim organizacijama
9. Razno

Tačka 1 – Potvrda članstva

Primljeni su u članstvo Udruženja “Ateisti Srbije”:
1. Milena Burgić
2. Srđan Gligo
3. Daniel David
4. Lidija
5. Vladimir Božanović
6. Milan Polovina
7. Mihailo Vuletić
8. Andrej Ćirić
9. Marija Dudić
10. Irinel Tapalaga
11. Biljana Tošović-Marić
12. Miodrag Sovilj
13. Donata Božanović
14. Milena Mandarić
15. Jovan Bajić
16. Miloš Denić
17. Dragan Matić
18. Velizar Vojvodić
19. Aleksandar Pavlović
20. Branislav Subotić
21. Milan Janić
22. Radovan Marjanović
23. Miloš Đorđević
24. Josif Pakai
25. Milena Akšamović
26. Jelena Radojčin
27. Nikola Mihailović

Potvrđeno je članstvo članovima Osnivačkog odbora.

Tačka 2 – Podnošenje i usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja

Usvojen je finansijski izveštaj:
• Trenutno stanje na računu: 52.690 din.
• Donacije: 20.966 din.
• Članarine: 35.224 din.
• Troškovi održavanja računa: 3.500 din.

Tačka 3 – Podnošenje i usvajanje izveštaja o radu Udruženja u proteklih godinu dana

Usvojen je godišnji izveštaj o radu Udruženja:
• Organizovane su dve akcije deljenja letaka povodom Dana žena u Beogradu, Novom Sadu i Zaječaru
• Održane su dve tribine: u Novom Sadu 23. 11. 2010. i u Kovačici 12. 2. 2011. godine
• Pokrenut je online časopis “Veliki Prasak”. Nastavljeno je razvijanje sajta ateisti.com
• Pokrenuta je akcija “Popis 2011. ”
• Poslat je zahtev Patrijaršiji za brisanje iz evidencije o krštenima
• Izdavana su saopštenja za javnost

Tačka 4 – Podnošenje i usvajanje plana i programa rada u narednih godinu dana

Usvojen je plan i program rada u narednih godinu dana:
• Održavanje više tribina po Srbiji na temu ateizma i religije
• Izdavanje časopisa “Veliki Prasak”
• Sprovođenje kampanje “Popis 2011.”
• Organizovanje kontakt radio emisije
• Podnošenje zahteva Ustavnom sudu za ocenu ustavnosti Zakona o državnim i drugim praznicima u Republici Srbiji
• Izdavanje “raskrštenica”
• Rad na ostvarivanju prava na brisanje iz evidencije crkava i verskih zajednica svih zainteresovanih lica

Tačka 5 – Izmene i dopune Statuta Udruženja

Usvojene su izmene Statuta:
• član 4. stav 4: “Sedište Udruženja je u Beogradu, ul. Janković Stojana 10/4.”
• član 10. stav 2: “Upravni odbor ima 10 članova, koje bira i opoziva Skupština, na predlog prisutnih članova.”
• član 10. stav 3: “U Uprаvni odbor se smаtrаju izаbrаni 10 kаndidаtа koji dobiju nаjveći broj glаsovа prisutnih člаnovа.”
• član 10. stav 5: “Uprаvni odbor iz redа svojih člаnovа birа predsednikа i dva potpredsednikа Upravnog odbora.”
• član 11. stav 2: “U slučaju privremene sprečenosti predsednika Upravnog odbora da vrši svoju dužnost, potpredsednik Upravnog odbora, kojeg predsednik ovlasti, zastupa Udruženje i potpisuje sva dokumenta u ime Udruženja.”
• član 13. stav 2: “Nadzorni odbor ima pet članova, koje bira Skupština. Nadzorni odbor iz reda svojih članova bira predsednika Nadzornog odbora.”

Tačka 6 – Izbor članova Upravnog i Nadzornog odbora

Za članove Upravnog odbora izabrani su:
1. Andrija Šrek
2. Marija Dudić
3. Predrag Stojadinović
4. Marin Gligo
5. Vladimir Milovanović
6. Vladimir Božanović
7. Jelena Radojčin
8. Branislav Subotić
9. Mihailo Vuletić
10. Andrej Ćirić

Za članove Nadzornog odbora izabrani su:
1. Vladimir Petrović
2. Milena Burgić
3. Siniša Obrenić
4. Jovanka Zlatković
5. Irinel Tapalaga

Nakon izbora članova Upravnog i Nadzornog odbora napravljena je pauza od 10 minuta, kako bi Upravni i Nadzorni odbor održali svoje konstitutivne sednice.
Na konstitutivnoj sednici Upravnog odbora, za predsednika Upravnog odbora izabran je Andrija Šrek, a za potpredsednike su izabrani Marija Dudić i Predrag Stojadinović.
Na konstitutivnoj sednici Nadzornog odbora, za predsednika Nadzornog odbora izabran je Vladimir Petrović.
Nakon pauze, predsednik Upravnog odbora Andrija Šrek saopštio je članovima Skupštine da će vršiti dužnost predsednika Upravnog odbora dok se ne pronađe adekvatna ličnost koja će ga zameniti, a to je obrazložio ličnim i profesionalnim obavezama, kao i potrebom da predsednik Upravnog odbora i sedište Udruženja budu u Beogradu, a radi lakše koordinacije rada sa aktivnim članovima Udruženja, kojih u Novom Sadu praktično nema.

Tačka 7 – Formiranje lokalnih filijala Udruženja

Usvojena je odluka da Upravni odbor, na osnovu člana 8. stava 2. Statuta, formira lokalne filijale Udruženja na teritoriji Republike Srbije i da odluči koje će poslove iz okvira svojih ovlašćenja preneti na njih.

Tačka 8 – Povezivanje i saradnja sa drugim organizacijama

Usvojena je odluka o pristupanju Udruženja “Ateisti Srbije” Koaliciji za sekularnu državu.
Upravni odbor će odlučivati kojim akcijama Koalicije za sekularnu državu će se Udruženje priključiti.

Tačka 9 – Razno

Usvojena je odluka da Vladimir Petrović formuliše zahtev za promenu sedišta Udruženja Agenciji za privredne registre i prosledi ga predsedniku Upravnog odbora na potpisivanje.
Upravni odbor je dužan da organizuje promenu sedišta na pečatu Udruženja.

U Beogradu, 16.04.2011.

Zapisničar: Milena Burgić
Predsedavajući Skupštine: Andrija Šrek


Comments are closed.