ZAPISNIK


SA OSNIVAČKE SKUPŠTINE UDRUŽENJA GRAĐANA “ATEISTI SRBIJE” (Association »ATHEISTS OF SERBIA«)
U skladu sa članom 11. stav 2. Zakona o udruženjima (Službeni glasnik RS br. 51/09) i članom 9. stav 1. tačka 4 Pravilnika o sadržini, načinu upisa i vođenja Registra udruženja, na osnovu slobodne volje grupe građana okupljenih u Osnivačkom odboru, pristupilo se održavanju Osnivačke Skupštine Udruženja građana “Ateisti Srbije”( Association »ATHEISTS OF SERBIA«)


Osnivački odbor Udruženja u sastavu:
1. Andrea Šipka
2. Uroš Kosanović
3. Predrag Stojadinović
4. Vladimir Milovanović
5. Nevena Negojević
6. Ilija Petronijević
7. Petar Petrović
8. Marin Gligo
9. Siniša Obrenić
10. Vladimir Petrović
11. Jovanka Zlatković
12. Tamara Kaliterna
13. Boban Dašić
14. Andrija Šrek
15. Stefan Katić
16. Sava Pomar

sazvao je Osnivačku skupštinu udruženja na dan 27.12.2009. godine sa početkom u 17 časova. Zasedanje Osnivačke skupštine održano je u Beogradu, u ulici Obilićev venac broj 17.

Inicijator, Andrija Šrek je nakon što je utvrđeno da Osnivačkoj skupštini prisustvuju svi osnivači, otvorio zasedanje osnivačke Skupštine i predložio dnevni red na usvajanje.


Osnivačka skupština je jednoglasno usvojila sledeći dnevni red:
1. Izbor predsedavajućeg Osnivačke skupštine i zapisničara
2. Zadaci i ciljevi udruženja građana “Ateisti Srbije”(Association »ATHEISTS OF SERBIA«) i donošenje akta o osnivanju Udruženja
3. Predstavljanje Predloga Statuta udruženja, diskusija o Predlogu statuta i usvajanje Statuta
4. Izbor organa udruženja
5. Izbor predsednika i potpredsednika upravnog odbora
6. Donošenje odluke o marketinškoj kampanji i zatvaranje finansijske konstrukcije za kampanju
7. Donošenje odluke o uvođenju sekcije za obrazovanje vernika na sajtu udruženja
8. Razno


Rad Osnivačke skuštine


Prisutni osnivači, jednoglasno su usvojili, da predsedavajući Osnivačke skupštine bude Andrija Šrek a zapisničarka Jovanka Zlatković.


Predsedavajući Osnivačke skupštine Andrija Šrek održao je uvodnu reč o zadacima i ciljevima Udruženja i pročitao je prisutnim osnivačima Predlog osnivačkog akta Udruženja i stavio ga na glasanje.


Svi prisutni glasali su za usvajanje osnivačkog akta Udruženja građana “Ateisti Srbije” (Association »ATHEISTS OF SERBIA«) Predsedavajući Osnivačke skupštine Andrija Šrek pročitao je i obrazložio Predlog statuta, a zatim je stavio Predlog statuta na glasanje. Statut Udruženja je usvojen jednoglasno


Nakon usvajanja odluka, Osnivačka skupština je pristupila izboru organa Udruženja. Organi udruženja, pored skupštine udruženja koga čine svi članovi, je upravni odbor koji ima 5 članova i nadzorni odbor koji ima pet članova.


Za članove Upravnog odbora izabrani su:
1. Andrija Šrek
2. Predrag Stojadinović
3. Uroš Kosanović
4. Vladimir Milovanović
5. Marin Gligo


Za članove nadzornog odbora izabrani su:
1. Vladimir Petrović
2. Andrea Šipka
3. Boban Dašić
4. Tamara Kaliterna
5. Jovanka Zlatković


Nakon izbora organa udruženja “Ateisti Srbije” osnivačka skupština je prekinuta na 10 minuta, kako bi izabrani članovi Upravnog odbora, na prvoj sednici predložili predsednika upravnog odbora.


Na prvoj sednici upravnog odbora za predsednika je predložen Andrija Šrek, a za potpredsednika Predrag Stojadinović. Nakon završetka prve sednice upravnog odbora, nastavljena je Osnivačka skupština, na kome su učesnici Osnivačke skupštine jednoglasno izabrali predložene kandidate za predsednika i potpredsednika Upravnog odbora.


Za predsednika upravnog odobora, koji je istovremeno i zastupnik udruženja, izabran je Andrija Šrek iz Novog Sada, ulica Nikole Pašića 5. Za potpredsednika upravnog odbora izabran je Predrag Stojadinović iz Aachen-a, ulica Jakobstrasse 224, Nemačka


Učesnici Osnivačke skupštine su aplauzom pozdravili izbor Andrije Šreka za predsedavajućeg upravnog odbora i zastupnika udruženja, i potpredsednika upravnog odbora.


Skupština udruženja donela je odluku o načinima realizacije marketinške kampanje. Odlučeno je da se štampa 5000 nalepnica u cilju promocije početka rada udruženja.


Na predlog Predraga Stojadinovića Skupština udruženja je donela odluku da se na sajtu udruženja otvori sekcija za edukaciju vernika.


U okviru 8. tačke – razno, Skupština udruženja je donela odluku da članovi Udruženja dostave Upravnom odboru predloge za akcije i aktivnosti kako bi članovi Upravnog odbora predložili plan rada Udruženja za narednih šest meseci.


Osnivačka skupština završena je u 19:15


U Beogradu, 27.12.2009. godine.

Zapisničarka: Jovanka Zlatković
Predsedavajući Osnivačke skupštine: Andrija Šrek


Comments are closed.